Biz kim Türkmenistan tk TM

Güýçler, şäheriňizden, ýurduňyzdan we bütin dünýäňizden müňlerçe iň täze habarlar bilen, barmagyňyzyň ujunda bir owadan, üýtgeşik we giňişleýin platforma bolup durýar.


Habar portalymyzda dört aýry habar çeşmesine girip bilersiňiz, olaryň üçüsi ýaşaýan şäheriňizde, ştatyňyzda we bütin dünýäde bolup geçýän habarlary size habar berýär. Habarlaryň süzülmesi aşakdan ýokardan ýerine ýetirilýär, bu ulanyjylardan uly seslenme alýan ýerli habar sözbaşysynyň, ýurt derejesine ýetmek mümkinçiliginiň bardygyny we okyjylar üçin möhüm ähmiýete eýe bolsa, ahyrynda dünýädäki ulanyjylar tarapyndan ara alnyp maslahatlaşylar . Şeýlelik bilen, diňe bir peýdasyz maglumatlary alman, şäheriň ýaşaýjylary, watandaşlaryňyz ýa-da halkara jemgyýetçiligi üçin hakykatdanam möhüm bolan täzelikleri okaýarsyňyz.


Öňümizdäki iýmit, her gün haýsy maglumat çeşmesini okamaga taýýardygyňyzy saýlamaga mümkinçilik berýän diňe özüňiz tarapyndan düzülip bilner. Indi dürli çeşmelerden iň köp mukdarda maglumat we nukdaýnazary almak üçin bir sahypadan beýlekisine bökmegiň zerurlygy ýok. Dünýäniň dürli künjeginden, dürli dillerde dürli garaşsyz ýazyjylara ýa-da habar beriş serişdelerine mugt ýazylmak arkaly maglumat giňişligiňizi mümkin boldugyça şahsylaşdyryp bilersiňiz . Diňe bir gezek basmak bilen dört iýmitiň arasynda çalt geçiň we töweregiňizde bolup geçýän zatlary hiç wagt sypdyrmaň. Locationerleşiş süzgüçini ulanyp, saýlanan ýurduň dürli şäherleriniň habarlar sahypalarynda gezip, gyzyklanýan sebitleriňiziň habarlaryny tapyň.


Avanches bilen, peýdasyz sosial media hapalaryndan, galp habarlardan we gereksiz maglumatlardan dynmak bilen öz maglumat giňişligiňizi emele getirýärsiňiz. Bu, hakykatdanam möhüm zatlary okap we ýazyp, dogry adamlar bilen paýlaşyp boljak platforma. Şol bir pikirdäki ulanyjylary diňleýjileriňizi ýygnaň we möhüm temalar barada çekişmelere gatnaşyň. Täzelik sözbaşylaryny ýazyň we işjeň jemgyýetden jogap alyň.


Toparymyz, her bir habaryň möhümdigine we görülmäge mynasypdygyna we pelsepäniň önümimiziň möhüm bölegine öwrülendigine hakykatdanam ynanýar. Maglumat häzirki döwürde iň gymmatly zatlaryň biridir, şonuň üçin häzirki wagtda bolup geçýän ähli möhüm zatlary hemişe bilmäge we yzarlamaga mümkinçilik berýän platforma döretdik. Habarlary okamagyň we paýlaşmagyň iň amatly we ösen usulyny ulanyp, wagtyňyzy yzygiderli saklaň.


Mundan başga-da, dünýäniň islendik şäherinde howa bilen hemişe habarly bolup bilersiňiz.


Güýçler bilen maglumaty hemişelik kabul ediş usulyňyzy üýtgediň.